UW PRIVACY

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming in alle Europese lidstaten.
Maar wat betekent dit voor u als Cliënt van Voetreflex2relax 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende Voetreflexologe / Pedicure , een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Bij uw eerste behandeling ontvangt u van mij dit toestemmingsformulier en vraag ik u dit te lezen en te ondertekenen.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand ,klachten of andere omstandigheden die van belang zijn voor de behandeling en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook is het mogelijk dat er in het dossier eventuele gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener mocht dit nodig zijn.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. 
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende Voetreflexologe / Pedicure heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor het volgende worden gebruikt:
  • Persoonlijk kontakt
  • Versturen van informatie aan u die mogelijk van belang zou kunnen zijn voor u.
  • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opmaken.
  • Versturen van Facturen
  • Om andere zorgverleners te informeren bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen nadat ik expliciet uw toestemming hiervoor heb gevraagd.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.