Uw Privacy

UW PRIVACY

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming in alle Europese lidstaten.
Maar wat betekent dit voor u als Cliënt van Voetreflex2relax

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende Voetreflexologe / Pedicure , een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener .
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende Voetreflexologe / Pedicure heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling
• De kosten van het consult